سایت خبری آموزشی میکروب ها

به دنیای بزرگ و پرهیجان میکروب ها خوش آمدید

آزمون های رایگان

آزمون های آنلاین و رایگان میکروب شناسی

آزمونچه ی میکروب شناسی

چه کسی برای اولین بار دنیای جانداران ذره بینی را مطرح نمود؟
کدام یک از دانشمندان زیر به عنوان پدر شیمی درمانی شناخته می شود؟
کلیه دانشمندان زیر در معرفی و تولید واکسن باسیلوس آنتراسیس نقش داشته اند، بجز؟
تکنیک Axenic culture اولین بار در چه سالی و توسط کدام یک ارائه گردید؟
اولین بار ترکیب سولفانیل آمید توسط چه کسی کشف گردید؟

درباره واکسن های کشته شده چیزی می دانید؟

کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟