محققان چینی موفق به یافتن نوعی باکتری در یک محصول برنج شدند که می‌تواند برنج را در برابر بیماری‌ها مقاوم کند. کلید پرورش گیاهان مقاوم دانشمندان موفق به یافتن کلید