عفونت ادراری به معنی عفونت یکی از بخش‌های دستگاه ادراری می‌باشد و می‌تواند کلیه‌ها، مجاری ادراری و یا مثانه را درگیر کند. هنگامی که عفونت، دستگاه ادراری تحتانی را مبتلا می‌کند سیستیت ساده (عفونت مثانه) نامیده