تاریخچه و تعریف پروبیوتیک برای اولین بار در سال 1892، دودرلاین میکروارگانیسم های مفید برای بدن انسان را شرح داد. و پس از آن همواره در این زمینه مطالعاتی جهت